Możliwość zapisu w trakcie roku szkolnego

Zgodnie ze Statutem Młodzieżowego Domu Kultury, kandydat w trakcie roku szkolnego może być przyjęty, o ile spełnione są warunki:

 1. placówka dysponuje wolnymi miejscami w danej grupie
 2. nauczyciel prowadzący zajęcia wyraził pozytywną opinię (w celu uzyskania pisemnej opinii, należy skontaktować się z nauczycielem danej sekcji w godzinach konsultacji, opinia stanowi załącznik do składanego wniosku)
 3. we wniosku należy uzasadnić, że kandydat posiada osiągnięcia w danej dziedzinie (np.: udział w konkursach, turniejach, wystawach itp.) lub wykazuje szczególną aktywność w danym obszarze (np.: uczestniczył w wolontariacie, w kursach językowych, dodatkowych kursach muzycznych itp lub uzyskuje celujące oceny z danego przedmiotu w szkole, udziela się w przedmiotowych kołach w szkole, uroczystościach itp.).

Dodatkowe wymagania poszczególnych sekcji:

 • w grupach instrumentalnych wymagana jest podstawowa umiejętność gry (z wyjątkami podanymi poniżej), w trakcie roku szkolnego uzupełniamy funkcjonujące grupy, a nie rozpoczynamy nauki od podstaw,
 • w przypadku sekcji języków obcych wymagana jest podstawowa znajomość danego języka,
 • w przypadku sekcji szachowej kandydat musi znać zasady tej gry.

Wnioski rozpatrywane są terminie nie dłuższym niż 30 dni od złożenia, a decyzję o przyjęciu bądź odmowie przyjęcia podejmuje dyrektor placówki uwzględniając wskazane we wniosku uzasadnienia. Informacja o przyjęciu kandydata będzie przekazywana w formie elektronicznej za pomocą poczty e-mail na wskazany we wniosku adres, poprzez platformę ePuap lub na wskazany adres do e-Doręczeń w przypadku złożenia wniosku poprzez te platformy.


Informacja o wolnych miejscach (stan na dzień 2 stycznia 2024):

 1. grupy taneczne i fitness - p. Honorata Rybak
 2. język niemiecki - p. A. Tymoczko
 3. rękodzieło artystyczne - p. Julita Torba
 4. grupy plastyczne - p. Aldona Hausman
 5. nauka gry na gitarze -p . J. Rajtmajer (możliwość również zapisu osób początkujących)
 6. tenis stołowy - p. J. Żygała
 7. modelowanie 3D - p. J. Buć
 8. malarstwo sztalugowe - p. A. Kruba lub p. E. Białoch-Tereszak
 9. szachy - p. M. Jagustyn
 10. nauka gry na keyboardzie oraz zajęcia wokalne - p. S. Tomaka-Wiater
 11. fotografia oraz grafika komputerowa - p. A. Bobusia

 

 

Data publikacji: 02-01-2024 09:55 Data modyfikacji: 06-01-2024 10:20

Na skróty