SKŁADANIE DEKLARACJI KONTYNUACJI - WAŻNA INFORMACJA

Szanowni Rodzice i Wychowankowie!

W terminie od 2 do 8 kwietnia 2024 dla obecnych uczestników będzie możliwość złożenia deklaracji kontynuacji uczestnictwa w zajęciach na kolejny rok szkolny, tj. 2024/25.  Brak złożenia deklaracji jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w zajęciach w kolejnym roku szkolnym.

Deklarację można pobrać z naszej strony internetowej: lub od 25 marca 2024 otrzymać w sekretariacie.

Deklarację wypełnia i składa rodzic lub opiekun prawny lub uczestnik pełnoletni we wskazanych terminach w formie:

  • papierowej bezpośrednio w sekretariacie lub
  • przesłanej tradycyjną pocztą na adres placówki (liczy się data stempla pocztowego) lub
  • elektronicznej przesłanej poprzez system eDoręczeń lub ePUAP podpisany profilem zaufanym lub
  • elektronicznej na adres email placówki wyłącznie z kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wnioski złożone po terminie lub wysłane emailem bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego pozostaną bez rozpatrzenia.

Już dzisiaj zachęcamy do zanotowania terminów i złożenia wniosków. Deklaracje kontynuacji są dla placówki informacją stanowiącą podstawę do tworzenia oferty (arkusza organizacyjnego) na kolejny rok szkolny. Jest to również wyznacznik zainteresowania i popularności poszczególnych zajęć. Od ich ilości uzależniamy w dużej mierze liczbę planowanych miejsc!

Rekrutacja dla nowych kandydatów rozpocznie się od 9 kwietnia 2024. Szczegółowe informacje na stronie: Zasady rekrutacji na zajęcia pozaszkolne

plakat2024-25.png

Data publikacji: 12-03-2024 12:42 Data modyfikacji: 09-04-2024 08:52

Na skróty