Deklaracja dostępności

Młodzieżowy Dom Kultury w Przemyślu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: mdk.przemysl.edu.pl.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2013-09-30.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2023-07-18.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wynik analizy pod względem zgodności

WCAG - Raport weryfikacji strony głównej - data dodania: 2023-10-12 13:56:02

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2023-10-12.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

37-700 Przemyśl, Św. Józefa 6
Tel.: +48166702003
E-mail:
Strona internetowa: mdk.przemysl.edu.pl

Dostępność architektoniczna

Dojazd do siedziby Młodzieżowego Domu Kultury, ul. Św. Józefa 6, 37-700 Przemyśl
W odległości ok. 350 metrów od wejścia głównego do budynku znajduje się przystanek MZK – Pl. Konstytucji:
ulica: Pl. Konstytucji, przystanek: linie: 1,4,10,12,18,24,25,27,28,38 (stan na 26.06.2020 r.).


Dostępność wejścia

Do budynku prowadzi jedno wejście znajdujące się od ul. Św. Józefa. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy placówki.


Dostępność parkingu

Placówka nie posiada parkingu ogólnodostępnego.

Dostępność toalety

Toalety dla interesantów znajdują się na każdym piętrze budynku. Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 

Utrudnienia

Brak dostosowania schodów dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenia dydaktyczne nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych (drzwi 80 cm)
Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku

Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika pełniącego służbę w szatni placówki.
Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób niepełnosprawnych. Można wejść z psem asystującym.

 

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Na skróty