Zasady rekrutacji na zajęcia pozaszkolne

Zapisy na rok szkolny 2024/25 zostały zakończone. O możliwości zapisu w trakcie roku szkolnego będziemy informować na naszej stronie.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica lub kandydata pełnoletniego wyłącznie w terminach rekrutacji podstawowej i uzupełniającej. Jeden kandydat może złożyć wniosek o przyjęcie na maksymalnie 3 różne zajęcia. Uczestnictwo w większej ilości zajęć możliwe jest jedynie w uzasadnionych przypadkach. Dokumenty składane są osobiście  przez rodzica lub kandydata pełnoletniego lub poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP lub wnioski w formie PDF podpisane podpisem kwalifikowanym online (lub tradycyjnie można przesłać pocztą). Szczegółowe zasady rekrutacji określa Statut MDK oraz Ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.

  • Statut określający zasady uczestnictwa i rekrutacji do MDK oraz wnioski wraz z załącznikami można pobrać w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA.

Uczniowie pełnoletni zobowiązani są do przedłożenia dodatkowo zaświadczenia ze szkoły lub placówki podlegającej systemowi oświaty w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe, potwierdzającego ich naukę w okresie, w którym są uczestnikami zajęć pozaszkolnych MDK.

Zarówno rekrutacja podstawowa jak i uzupełniająca przebiega na dwóch etapach. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego w przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, niż liczba wolnych miejsc na zajęcia organizowane w placówce są brane pod uwagę łącznie kryteria określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, tj.: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania brane są pod uwagę kryteria określone Uchwałą nr 13/2017 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 30 stycznia 2017 r..

Kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2023 o świadczeniach rodzinnych aktualnie (stan n 21.03.2023) wynosi ono 674 zł miesięcznie na osobę w rodzinie. Jeżeli członkiem rodziny jest niepełnosprawne dziecko, to kryterium dochodowe wynosi 764 zł.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: >> Oferta zajęć pozaszkolnych <<


Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do Młodzieżowego Domu Kultury w Przemyślu na rok szkolny 2024/2025

/Podstawa prawna: Art. 153 ust. 5 ustawy Prawo Oświatowe/

 

Rodzaj czynności

Rekrutacja podstawowa

Termin postępowania

Rekrutacja uzupełniająca

Termin postępowania

Składanie deklaracji o kontynuacji uczestnictwa w zajęciach

2-8 kwietnia 2024

-

1. Składanie wniosku o przyjęcie do MDK wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

9 kwietnia 2024
10 maja 2024
do godz. 15:30

/w rekrutacji podstawowej przyjmowane są wnioski wyłącznie kandydatów z terenu miasta Przemyśla/

3 czerwca 2024 –
21 czerwca 2024

do godz. 15:30

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do placówki i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (Dz.U. 2017, poz. 59)

9 kwietnia 202413 maja 2024

4 czerwca 2024 –
2
4 czerwca 2024

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

14 maja 2024

25 czerwca 2024

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

22 maja 2024

2 lipca 2024

 


Kryteria dodatkowe określa Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu nr 13/2017 z dnia 30 stycznia 2017

PDFUchwała RM w Przemyślu (390,85KB)


INFORMACJE DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI ZAPISU W TRAKCIE ROKU SZKOLNEGO

Zgodnie ze Statutem Młodzieżowego Domu Kultury kandydat może być przyjęty także w trakcie roku szkolnego, o ile spełnione są warunki:

  1. placówka dysponuje wolnymi miejscami w danej grupie;
  2. nauczyciel prowadzący zajęcia wyraził pozytywną opinię (w celu uzyskania pisemnej opinii, należy skontaktować się z nauczycielem danej sekcji w godzinach konsultacji, opinia stanowi załącznik do składanego wniosku);
  3. we wniosku należy uzasadnić, że kandydat posiada osiągnięcia w danej dziedzinie (np.: udział w konkursach, turniejach, wystawach itp.) lub wykazuje szczególną aktywność w danym obszarze (np.: uczestniczył w wolontariacie, w kursach językowych, dodatkowych kursach muzycznych itp lub uzyskuje celujące oceny z danego przedmiotu w szkole, udziela się w przedmiotowych kołach w szkole, uroczystościach itp.).

Dodatkowe wymagania w poszczególnych sekcjach:

  1. w grupach instrumentalnych wymagana jest podstawowa umiejętność gry (w trakcie roku szkolnego nie jest rozpoczynana nauka od podstaw),
  2. w przypadku sekcji języków obcych wymagana jest podstawowa znajomość danego języka,
  3. w przypadku sekcji szachowej kandydat musi znać zasady tej gry,
  4. w przypadku sekcji artystycznych i sportowych kandydat musi posiadać podstawową wiedzę teoretyczną i odpowiednie umiejętności praktyczne na poziomie zbliżonym do funkcjonującej grupy.

Wnioski rozpatrywane są terminie nie dłuższym niż 30 dni od złożenia, a decyzję o przyjęciu bądź odmowie przyjęcia podejmuje dyrektor placówki uwzględniając wskazane we wniosku uzasadnienia. W przypadku pozytywnej decyzji nauczyciel kontaktuje się z rodzicem na podany we wniosku numer telefonu i ustala termin zajęć. W przypadku nieprzyjęcia kandydata informacja jest przekazywana w formie elektronicznej na wskazany we wniosku adres e-mail.

Data modyfikacji: 12-07-2024 13:15

Na skróty