Zapisy na zajęcia

Dzieci i młodzież przyjmowani są na zajęcia po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego jedynie w ustalonych terminach rekrutacji podstawowej i uzupełniającej. Informacje o wolnych miejscach i możliwości zapisu w trakcie roku szkolnego podawane są na stronie internetowej oraz tablicach MDK.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica lub kandydata pełnoletniego. Jeden kandydat może złożyć wniosek o przyjęcie na maksymalnie 3 różne zajęcia. Uczestnictwo w większej ilości zajęć możliwe jest jedynie w uzasadnionych przypadkach. Dokumenty składane są osobiście  przez rodzica lub kandydata pełnoletniego lub poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP lub wnioski w formie PDF podpisane podpisem kwalifikowanym online (lub tradycyjnie można przesłać pocztą). Szczegółowe zasady rekrutacji określa Statut MDK oraz Ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.

Statut określający zasady uczestnictwa i rekrutacji do MDK oraz wnioski wraz z załącznikami można pobrać w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA.

Uczniowie pełnoletni zobowiązani są do przedłożenia dodatkowo zaświadczenia ze szkoły lub placówki podlegającej systemowi oświaty w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe, potwierdzającego ich naukę w okresie, w którym są uczestnikami zajęć pozaszkolnych MDK.

Zarówno rekrutacja podstawowa jak i uzupełniająca przebiega na dwóch etapach. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego w przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, niż liczba wolnych miejsc na zajęcia organizowane w placówce są brane pod uwagę łącznie kryteria określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, tj.:

1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania brane są pod uwagę kryteria określone Uchwałą nr 13/2017 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 30 stycznia 2017 r..

Kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2023 o świadczeniach rodzinnych aktualnie (stan n 21.03.2023) wynosi ono 674 zł miesięcznie na osobę w rodzinie. Jeżeli członkiem rodziny jest niepełnosprawne dziecko, to kryterium dochodowe wynosi 764 zł.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: >> Oferta zajęć pozaszkolnych <<


PDFterminy2023-24.pdf (27,94KB)


PDFuchwala_nr_13_2017_kryteria.pdf (390,85KB)


 

Data modyfikacji: 13-09-2023 13:06

Na skróty